3. zasadnutie Súdnej rady SR

26. marca 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné nám. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
75/2018 Schválenie komisie na vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2017
65/2018 Prerokovanie návrhu programu
71/2018 Správa o výsledkoch vnútornej revízie na Okresnom súde Rimavská Sobota
72/2018 Správa o výsledku vnútornej revízie na Okresnom súde Martin
73/2018 Správa o výsledku vnútornej revízie na Okresnom súde Žilina
74/2018 Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky, podľa § 3a a § 3b zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za rok 2017
76/2018 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22 . januára 2018
79/2018 Žiadosť podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti SR o nomináciu zástupcov Súdnej rady Slovenskej republiky do pracovných skupín projektu „Efektívnosť a kvalita slovenského súdneho systému, hodnotenie a odporúčania na základe nástrojov CEPEJ"
66/2018 Prerokovanie návrhu programu
77/2018 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22 . januára 2018
80/2018 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhov na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky
81/2018 Výzva Ústavného súdu Slovenskej republiky na vyjadrenie č. III. ÚS 1/2018-24 z 27. februára 2018
78/2018 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplnený listom z 23. októbra 2017 – návrh stanoviska
67/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
68/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
69/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
70/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
64/2018 3. zasadnutie Súdnej rady SR