39. zasadnutie Súdnej rady SR

29. feruára 2016 o 10:30 hod.,
zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
620
Uznesenie č. 620 (111.48 kB)
Prerokovanie návrhu programu
625 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Lenky Kováčovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre
626 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie Mgr. Iva Maruščáka, sudcu Okresného súdu Svidník na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove
630 Návrh na schválenie zmeny harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline na roky 2013 – 2017
631 Návrh na schválenie zmeny harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici na roky 2014 – 2019
632 Návrh harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
633
Uznesenie č. 633 (269.14 kB)
Správa o činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky
635
Uznesenie č. 635 (134.31 kB)
Dodatok č. 2 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016
628 Žiadosť JUDr. Blaženy Stašíkovej, sudkyne Okresného súdu Dolný Kubín o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Ružomberok
623 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
627 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Soni Vackovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre
629 Žiadosť JUDr. Stanislava Dutka, sudcu Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd mimo súdu v sídle krajského súdu
634 Žiadosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky o nominovanie dvoch členov Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk
624
Uznesenie č. 624 (111.55 kB)
Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu
622
Uznesenie č. 622 (110.78 kB)
Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu
619 39. zasadnutie Súdnej rady SR
621 39. zasadnutie Súdnej rady SR