41. zasadnutie Súdnej rady SR

25. apríla 2016 o 10:30 hod.,
zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
684 Schválenie komisie na vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2015
661
Uznesenie č. 661 (149.97 kB)
Prerokovanie návrhu programu
673 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2015
674 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2015
682 Žiadosť Stálej misie pri Rade Európy o oznámenie súhlasu s predĺžením mandátu ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva
683 Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád: Varšava, 1. – 3. jún 2016
670 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Martina Kopinu, sudcu Okresného súdu Vranov nad Topľou na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove
671 Žiadosť JUDr. Stanislava Dutka, sudcu Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd mimo súdu v sídle krajského súdu
675
Uznesenie č. 675 (173.46 kB)
Žiadosť Ústavného súdu Slovenskej republiky o vyjadrenie vo veci sťažnosti JUDr. Heleny Kožíkovej
676 Analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2015 uverejneného pod č. 374/2015 Z.z. na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky
681 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Daniela Kotrecová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV
666 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Bibiány Ťažiarovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave
667 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Ľuboslavy Vankovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave
668 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Kristíny Ferencziovej, sudkyne Okresného súdu Galanta na preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave
669 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Jany Haluškovej, sudkyne Okresného súdu Liptovský Mikuláš na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici
672 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Skalica
677 Analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2015 uverejneného pod č. 374/2015 Z.z. na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky
679
Uznesenie č. 679 (133.85 kB)
Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016
664 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Evy Šiškovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre
665 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Martiny Balegovej, sudkyne Okresného súdu Levice na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre
1 2 »