42. zasadnutie Súdnej rady SR

30. mája 2016 o 10:30 hod.,
zasadacia miestnosť č. 477, Župné nám. 13, Bratislava
a s pokračovaním 31. mája 2016 so začiatkom o 09:00 hod., Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
685 Prerokovanie návrhu programu
689 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
694 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Zvolen
700
Uznesenie č. 700 (142.68 kB)
Dodatok č. 4 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016
703 Žiadosť Odborového zväzu justície Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska
702 Prerokovanie návrhu programu
691 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie Mgr. Aleny Čakváriovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
692 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Paulíny Pacherovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
693 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Dany Bystrianskej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
695 Návrh harmonogramu vnútorných revízií na súdoch prvého stupňa v obvode Krajského súdu v Prešove
690 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Ivety Sopkovej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne
696 Žiadosť predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o navrhnutie dvoch členov do komisie pre kontrolu používania informačno-technických prostriedkov
699
Uznesenie č. 699 (113.11 kB)
Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na piatich členov skúšobnej komisie a piatich náhradníkov
701 Analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2015 uverejneného pod č. 374/2015 Z.z. na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky
687 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu
688 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu
698
Uznesenie č. 698 (108.93 kB)
Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu
686 42. zasadnutie Súdnej rady SR
697 42. zasadnutie Súdnej rady SR