1. Prehľad o činnosti hodnotiacich komisií

Materiál č.: SR 129/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy