1. Prehľad plnenia uznesení Súdnej rady Slovenskej republiky prijatých k správam o výsledkoch revízií v roku 2017

Materiál č.: SR 76/2018

Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy