3. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Levice

Materiál č.: SR 119/2018

Predkladateľ: Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
Výsledok: Vypustený

Obsah materiálu

Prílohy