7. Správa o výsledkoch vnútornej revízie na Okresnom súde Levice

Materiál č.: SR 98/2018

Predkladateľ: Revízne oddelenie Krajského súdu v Nitre
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy