Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

9. Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhov na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky