Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

22. Návrh postupu a rozhodovania Súdnej rady Slovenskej republiky po doručení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 224/2020 vo veci kandidátky na funkciu sudkyne

Obsah materiálu

Prílohy