Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

12. Podnet na začatie disciplinárneho konania podľa zákona č. 385/200 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obsah materiálu

Prílohy