Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Prerokovanie návrhov vyhlášok predložených do medzirezortného pripomienkového konania pod číslom legislatívneho procesu LP/2021/530, LP/2021/531