8. Splnomocnenie člena Súdnej rady Slovenskej republiky na zastupovanie Súdnej rady Slovenskej republiky v konaní na Okresnom súde Bratislava III vo veci vedenej pod sp. zn. 16Cpr 5/2017

Materiál č.: KSR 173/2017

Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy