Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 13. feruára 2024
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 30/2024 Uznesenie č. 30/2024 - program ako celok (172.27 kB)
2 Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 3C zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, za rok 2023 31/2024 Uznesenie č. 31/2024 - Správa o výkone pôsobnosti (155 kB)
3 Smernica o náležitostiach a postupe pri predkladaní materiálov na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky 32/2024 Uznesenie č. 32/2024 - smernica - odloženie (151.2 kB)
4 Schválenie databáz na vyžiadavanie informácií od orgánov verejnej moci podľa § 27hh zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 33/2024 Uznesenie č. 33/2024 - schválenie databáz (196.2 kB)
5 Zaradenie nového člena do Kontrolnej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky 34/2024 Uznesenie č. 34/2024 - zaradenie člena do kontrolnej komisie (150.3 kB)
6 Vyradenie členky Stálej etickej komisie 35/2024 Uznesenie č. 35/2024 - vyradenie členky zo Stálej etickej komisie (150.19 kB)
13 Doplnenie člena Stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky 36/2024 Uznesenie č. 36/2024 - zaradenie člena do Stálej etickej komisie (75.92 kB)
14 Informácia o schválení Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na IX. volebné obdobie a Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024 37/2024 Uznesenie č. 37/2024 - Informácii o schválení Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky (150.21 kB)
15 Prerokovanie návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore SR 38/2024 Uznesenie č. 38/2024 - odloženie na druhý rokovací deň (152.72 kB)
7 Schválenie stanoviska k otázke zlučiteľnosti výkonu advokácie počas prerušeného výkonu funkcie sudcu 39/2024 Uznesenie č. 39/2024 - presúva na záver druhého rokovacieho dňa (149.76 kB)
8 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 40/2024 Uznesenie č. 40/2024 - k volebnej komisii jednotlivo - J. Mazák (161.91 kB)
8 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 41/2024 Uznesenie č. 41/2024 - k volebnej komisii jednotlivo - L. Joanidisová (162.6 kB)
8 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 42/2024 Uznesenie č. 42/2024 - k volebnej komisii jednotlivo - P. Bebej (161.75 kB)
8 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 43/2024 Uznesenie č. 43/2024 - hlasovanie bez hlasovacieho lístka (152.79 kB)
8 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 44/2024 Uznesenie č. 44/2024 - k posúdeniu návrhov kandidátov (180.72 kB)
8 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 45/2024 Uznesenie č. 45/2024 - k vypočutiu kandidátov (152.54 kB)
8 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 46/2024 Uznesenie č. 46/2024 - voľba - Bajánková (166.04 kB)
8 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 47/2024 Uznesenie č. 47/2024 - rozhodovanie bez prítomnosti - Bargel (150.09 kB)
8 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 48/2024 Uznesenie č. 48/2024 - voľba - Bargel (164.77 kB)
8 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 49/2024 Uznesenie č. 49/2024 - voľba - Duračinská (164.81 kB)
1 2 »