Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

26. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 26. januára 2015
  • s pokračovaním 27. januára 2015 o 9:30 hod. v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Omšenie 825, 914 43 Omšenie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
383 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 383 (114.93 kB)
384 Správa o výsledkoch vnútornej revízie na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou Uznesenie č. 384 (95.69 kB)
385 Žiadosť JUDr. Arpáda Pastoreka, sudcu Okresného súdu Levice o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Komárno Uznesenie č. 385 (92.45 kB)
386 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 386 (93.44 kB)
387 Žiadosť Mgr. Mareka Mikulčíka, sudcu Okresného súdu Prievidza o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok Uznesenie č. 387 (93.8 kB)
388 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Zlochu, sudcu Okresného súdu Brezno, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 388 (93.08 kB)
389 Žiadosť JUDr. Anny Kovaľovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove o predčasné ukončenie dočasného pridelenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 389 (93.64 kB)
390 Doplňujúce voľby predsedov Disciplinárneho senátu z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami Uznesenie č. 390 (94.95 kB)
391 Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2015 Uznesenie č. 391 (91.13 kB)
392 Doplnenie databáz členov výberových komisií pre výberové konania na súdoch za Súdnu radu Slovenskej republiky Uznesenie č. 392 (127.08 kB)
393 Doplňujúce voľby členov Disciplinárneho senátu z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie č. 393 (112.02 kB)
394 Návrh zásad Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o kandidátoch na sudcov všeobecných súdov Uznesenie č. 394 (94.99 kB)
395 Schválenie komisie k analýze súdov a o počte a stave vybavovania jednotlivých agend a podporné stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k posledným aktivitám Odborového zväzu justície Uznesenie č. 395 k schváleniu komisie (96.01 kB)
396 Schválenie komisie k analýze súdov a o počte a stave vybavovania jednotlivých agend a podporné stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k posledným aktivitám Odborového zväzu justície Uznesenie č. 396 k posledným aktivitám Odborového zväzu justície (94.58 kB)
397 Novela Smernice č. 1/2013 na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 397 (145.46 kB)
398 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2013 Uznesenie č. 398 (93.76 kB)
399 Vyhodnotenie plnenia Plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky za rok 2014 Uznesenie č. 399 (92.24 kB)
400 Návrh obsahovej náplne prípravného vzdelávania čakateľov Uznesenie č. 400 (93.55 kB)
401 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Gabriely Briškovej, sudkyne Okresného súdu Liptovský Mikuláš na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 401 (93.41 kB)
402 Žiadosť riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky o spoluprácu pri organizovaní podujatia „Profesionálna etika sudcu a prokurátora“ Uznesenie č. 402 (92.86 kB)
1 2 »