Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

1. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 16. októbra 2012
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
1 Dodatočné voľby členov disciplinárnych senátov Uznesenie (88.97 kB)
2 1. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 2 k návrhu programu 1. zasadnutia (143.55 kB)
3 Diskusia k uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 1328 z 24. apríla 2012, týkajúce sa zvolenia Mgr. Dušana Čima za člena Súdnej rady Slovenskej republiky Národnou radou Slovenskej republiky Uznesenie (92.86 kB)
4 Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie (89.93 kB)
5 Ponuka Európskej siete súdnych rád – zúčastnenie sa na projektoch 2012/2013 Uznesenie (93.25 kB)
6 Informácia Rady Justičnej akadémie SR o zvolení predsedov, členov a náhradníkov skúšobných komisií Uznesenie (90.35 kB)
7 Správa o výsledkoch revízie vykonanej na Okresnom súde Bratislava I Uznesenie (90.6 kB)
8 Správa o výsledkoch revízie vykonanej na Okresnom súde Bratislava I Uznesenie (92.48 kB)
9 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (1 Ksr 415/09, 392/2010) - odročené na 68. zasadnutí Súdnej rady Sl Uznesenie (102.18 kB)
10 Dodatočné voľby členov disciplinárnych senátov Uznesenie (113.53 kB)
11 Žiadosti sudcov o preloženie Uznesenie (91.02 kB)
12 Oznámenie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o vymenovaní JUDr. Ľuboša Baku, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, do funkcie predsedu Okresného súdu Levice – dočasné pridelenie na výkon funkcie predsedu súdu Uznesenie (92.13 kB)
13 Žiadosti sudcov o preloženie Uznesenie (90.25 kB)
14 Žiadosti sudcov o preloženie Uznesenie (90.95 kB)
15 Návrh JUDr. Petra Straku na legislatívne zmeny, ktoré by mohli slúžiť ako podnet pre Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky Uznesenie (94.78 kB)
16 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2011 Uznesenie (90.16 kB)
17 Žiadosť Ústavného súdu Slovenskej republiky o vyjadrenie k sťažnosti JUDr. Viliama Dohňanského Uznesenie (92.78 kB)
18 Návrh rozpočtu súdnictva na rok 2013 Uznesenie (169.51 kB)
19 Návrh na schválenie komisie, ktorá by spracovala návrh kritérií na preloženie a dočasné pridelenie sudcov Uznesenie (92.65 kB)