Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obsah materiálu

Prílohy