Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

3. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 25. marca 2019
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
63/2019 3. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 63/2019 k volebnej komisii (60.36 kB)
64/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 64/2019 - k návrhu JUDr. Lenky Praženkovej na doplnenie programu (103.29 kB)
65/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 65/2019 - k návrhu Mgr. Pavla Žilinčíka na doplnenie programu (82.33 kB)
66/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 66/2019 - k schváleniu programu (73.12 kB)
67/2019 Žiadosť JUDr. Evy Behranovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 67/2019 (61.41 kB)
68/2019 Žiadosť JUDr. Moniky Jankovskej, sudkyne Krajského súdu v Trenčíne o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 68/2019 (60.21 kB)
69/2019 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Eriky Šobichovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 69/2019 (60.76 kB)
70/2019 Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 3a a § 3b zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za rok 2018 Uznesenie č. 70/2019 (358.95 kB)
71/2019 List ministra spravodlivosti SR z 15. 10. 2018 č. 40346/2018/10 o predložení návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony, na neformálne verejné pripomienkové konanie Uznesenie č. 71/2019 (144.75 kB)
72/2019 Návrh na odmeňovanie predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 72/2019 (143.59 kB)
73/2019 Schválenie komisie na vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2018 Uznesenie č. 73/2019 (60.64 kB)
74/2019 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o nomináciu zástupcu Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa bude podieľať na príprave štúdie uskutočniteľnosti centralizovaného systému súdneho riadenia Uznesenie č. 74/2019 (61.66 kB)
75/2019 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Ondrej Hvišč, PhD., sudca Krajského súdu v Košiciach Uznesenie č. 75/2019 (62.34 kB)
76/2019 Návrh na zriadenie pracovnej skupiny - príprava kritérií na výber a dočasné pridelenie sudcov na vyšší stupeň - podnet na legislatívnu zmenu tzv. sudcovských zákonov Uznesenie č. 76/2019 (61.25 kB)
77/2019 Návrh na rozhodnutie o stáži JUDr. Mariána Sluka, PhD., sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky Uznesenie č. 77/2019 (59.95 kB)
78/2019 Návrh na rozhodnutie o stáži JUDr. Sone Mesiarkinovej, sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky Uznesenie č. 78/2019 (60.15 kB)