Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. Prerokovanie návrhov zákonov predložených do medzirezortného pripomienkového konania pod číslom legislatívneho procesu LP/2021/503, LP/2021/504, LP/2021/505, LP/2021/506