Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

22. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 10. novembra 2014
  • Bod programu č. 2 bude prerokovaný v zasadacej miestnosti P1 - prízemie so začiatkom od 10:00 hod., Župné nám. 13, Bratislava
  • Ďalšie body programu budú prerokované v zasadacej miestnosti č. dv. 477

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
349 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 349 (109.23 kB)
350 Voľby kandidátov na sudcu Súdneho dvora Európskej únie so sídlom v Luxemburgu - bod bude prerokovaný v zasadacej miestnosti P1 - prízemie Uznesenie č. 350 (92.07 kB)
351 22. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (92.67 kB)
352 Voľby kandidátov na sudcu Súdneho dvora Európskej únie so sídlom v Luxemburgu - bod bude prerokovaný v zasadacej miestnosti P1 - prízemie Uznesenie č. 352 (95.16 kB)
353 Voľby kandidátov na sudcu Súdneho dvora Európskej únie so sídlom v Luxemburgu - bod bude prerokovaný v zasadacej miestnosti P1 - prízemie Uznesenie č. 353 (92.63 kB)
354 Žiadosť Mgr. Martina Štubniaka, sudcu Okresného súdu Námestovo o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Zvolen Uznesenie č. 354 (93.46 kB)
355 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie, resp. zmenu termínu preloženia JUDr. Petra Kvietka, sudcu Okresného súdu Revúca na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 355 (92.82 kB)
356 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Peter Revák, sudca Krajského súdu v Prešove Uznesenie č. 356 (95.96 kB)
357 Rozvrh práce Disciplinárneho senátu na rok 2014 Uznesenie č. 357 (163.6 kB)
358 Žiadosť o zaujatie stanoviska: Zlučiteľnosť s výkonom funkcie sudcu - členstvo v poradnom výbore prezidenta Slovenskej republiky – neprerokované 20. októbra 2014 Uznesenie č. 358 (94.87 kB)
359 Preskúmanie splnenia zákonných predpokladov kandidáta na sudcu Súdnou radou Slovenskej republiky – neprerokované 20. októbra 201 Uznesenie č. 359 (93.89 kB)
360 Návrh zásad sudcovskej etiky Uznesenie č. 360 (95.32 kB)