Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

30. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 27. apríla 2015
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
465 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 465 (113.27 kB)
466 30. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 466 k volebnej komisii (94.81 kB)
467 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Košice II Uznesenie č. 467 (94.08 kB)
468 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Pezinok Uznesenie č. 468 (94.75 kB)
469 Žiadosť JUDr. Renáty Mihalíkovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Topoľčany Uznesenie č. 469 (91.64 kB)
470 Návrh podpredsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie Mgr. Stanislavy Miklánkovej, sudkyne Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 470 (92.04 kB)
471 Návrh podpredsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Milana Straku, sudcu Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 471 (93.72 kB)
472 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Moniky Juskovej, sudkyne Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 472 (91.32 kB)
473 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov Uznesenie č. 473 (91.84 kB)
474 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 474 (93.08 kB)
475 Návrh Koncepcie modernizácie a stabilizácie súdnictva Uznesenie č. 475 (108.66 kB)
476 Návrh - Štatút Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 476 (181.17 kB)
477 Doplňujúce voľby predsedov Disciplinárneho senátu z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami Uznesenie č. 477 (119.66 kB)
478 Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2015 Uznesenie č. 478 (116.16 kB)
479 Rozhodnutie Disciplinárneho senátu vo veci sudkyne JUDr. A. B. Uznesenie č. 479 (92.42 kB)
480 Informácia k podnetu na začatie disciplinárneho konania podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 480 (95.55 kB)
481 Informácia o plnení harmonogramu revízií súdov Uznesenie č. 481 (93.58 kB)
482 Návrh zásad Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o kandidátoch na sudcov všeobecných súdov Uznesenie č. 482 (102.6 kB)