Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

35. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 19. októbra 2015
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
548 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 548 (117.1 kB)
549 35. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 549 k volebnej komisii (94.2 kB)
550 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 550 (117.12 kB)
551 Žiadosť JUDr. Petra Rajňáka, sudcu Okresného súdu Pezinok o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nové Zámky Uznesenie č. 551 (92.19 kB)
552 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2016 – 2018 Uznesenie č. 552 (340.91 kB)
552 Návrh rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2016 – 2018 Uznesenie č. 552 (340.91 kB)
553 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Mareka Kotoru, sudcu Okresného súdu Michalovce na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 553 (94.81 kB)
554 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Martiny Balegovej, sudkyne Okresného súdu Levice na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 554 (95.24 kB)
555 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Violy Takáčovej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Nitre na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 555 (92.35 kB)
556 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie Mgr. Dušana Čima, sudcu Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 556 (93.18 kB)
557 Dodatok č. 5 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2015 Uznesenie č. 557 (253.79 kB)
558 Podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. A. K., sudkyne Okresného súdu Bratislava I Uznesenie č. 558 (92.8 kB)
559 Podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. J. T., sudcu Okresného súdu Ružomberok Uznesenie č. 559 (93.66 kB)
560 Žiadosť o zaujatie stanoviska: k zlučiteľnosti výkonu funkcie sudcov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Juraja Babjaka s členstvom v poradnom výbore prezidenta Slovenskej republiky Uznesenie č. 560 (96.76 kB)
561 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2014 Uznesenie č. 561 (96.3 kB)
562 Žiadosť predsedu Krajského súdu v Košiciach o zmenu schváleného harmonogramu revízneho oddelenia Krajského súdu v Košiciach na roky 2015 – 2022 Uznesenie č. 562 (137.83 kB)
563 Informácia vo veci prepustenia Mariána Štvrteckého na slobodu Uznesenie č. 563 (92.29 kB)
564 Podnet na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. Š. H., sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 564 (105.22 kB)