Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

39. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 29. feruára 2016
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
619 39. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 619 k požiadavke nahrávania priebehu zasadnutia (91.67 kB)
620 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 620 (111.48 kB)
621 39. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 621 k volebnej komisii (94.52 kB)
622 Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 622 (110.78 kB)
623 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 623 (97.24 kB)
624 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 624 (111.55 kB)
625 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Lenky Kováčovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 625 (94.38 kB)
626 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie Mgr. Iva Maruščáka, sudcu Okresného súdu Svidník na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 626 (93.32 kB)
627 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Soni Vackovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 627 (93.9 kB)
628 Žiadosť JUDr. Blaženy Stašíkovej, sudkyne Okresného súdu Dolný Kubín o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Ružomberok Uznesenie č. 628 (91.41 kB)
629 Žiadosť JUDr. Stanislava Dutka, sudcu Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd mimo súdu v sídle krajského súdu Uznesenie č. 629 (93.47 kB)
630 Návrh na schválenie zmeny harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline na roky 2013 – 2017 Uznesenie č. 630 (94.69 kB)
631 Návrh na schválenie zmeny harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici na roky 2014 – 2019 Uznesenie č. 631 (94.85 kB)
632 Návrh harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre Uznesenie č. 632 (92.93 kB)
633 Správa o činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 633 (269.14 kB)
634 Žiadosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky o nominovanie dvoch členov Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk Uznesenie č. 634 (93.66 kB)
635 Dodatok č. 2 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 Uznesenie č. 635 (134.31 kB)