Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

39. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 29. feruára 2016
  • 10:30 hod.
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
39. zasadnutie Súdnej rady SR 619 Uznesenie č. 619 k požiadavke nahrávania priebehu zasadnutia (91.67 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 620 Uznesenie č. 620 (111.48 kB)
39. zasadnutie Súdnej rady SR 621 Uznesenie č. 621 k volebnej komisii (94.52 kB)
2 Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu 622 Uznesenie č. 622 (110.78 kB)
3 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 623 Uznesenie č. 623 (97.24 kB)
4 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu 624 Uznesenie č. 624 (111.55 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Lenky Kováčovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre 625 Uznesenie č. 625 (94.38 kB)
6 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie Mgr. Iva Maruščáka, sudcu Okresného súdu Svidník na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove 626 Uznesenie č. 626 (93.32 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Soni Vackovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre 627 Uznesenie č. 627 (93.9 kB)
8 Žiadosť JUDr. Blaženy Stašíkovej, sudkyne Okresného súdu Dolný Kubín o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Ružomberok 628 Uznesenie č. 628 (91.41 kB)
9 Žiadosť JUDr. Stanislava Dutka, sudcu Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd mimo súdu v sídle krajského súdu 629 Uznesenie č. 629 (93.47 kB)
10 Návrh na schválenie zmeny harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline na roky 2013 – 2017 630 Uznesenie č. 630 (94.69 kB)
11 Návrh na schválenie zmeny harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici na roky 2014 – 2019 631 Uznesenie č. 631 (94.85 kB)
15 Návrh harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre 632 Uznesenie č. 632 (92.93 kB)
12 Správa o činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky 633 Uznesenie č. 633 (269.14 kB)
14 Žiadosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky o nominovanie dvoch členov Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk 634 Uznesenie č. 634 (93.66 kB)
13 Dodatok č. 2 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 635 Uznesenie č. 635 (134.31 kB)