Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

48. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 30. januára 2017
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
48. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 809 k rušeniu zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky verejnosťou (92.56 kB)
805 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 805 (111.88 kB)
806 48. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 806 k volebnej komisii (93.99 kB)
807 Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 807 (110.19 kB)
808 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 808 (113.54 kB)
810 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 810 (113.88 kB)
811 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 811 (96.67 kB)
812 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Eriky Čanádyovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 812 (94.31 kB)
813 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie Mgr. Iva Maruščáka, sudcu Okresného súdu Svidník na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 813 (91.6 kB)
814 Návrh na schválenie zmeny harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline na obdobie rokov 2013 – 2017 Uznesenie č. 814 (93.16 kB)
815 Vyhodnotenie plnenia Plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky za rok 2016 Uznesenie č. 815 (326.47 kB)
816 Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2017 Uznesenie č. 816 (387.69 kB)
817 Pozvánka predsedu Súdnej rady Poľskej republiky na študijný pobyt pre členov Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 817 (91.52 kB)
818 Konferencia „Sociálne práva v dnešnej Európe: úloha vnútroštátnych a európskych súdov" Uznesenie č. 818 (91.25 kB)
819 Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Uznesenie č. 819 (94.12 kB)
820 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky Uznesenie č. 820 (91.6 kB)