Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

9. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 18. júla 2013
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
126 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 126 (169.07 kB)
127 9. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (93.75 kB)
128 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 128 (108.32 kB)
129 Návrh na preloženie JUDr. Evy Fulcovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 129 (94.01 kB)
130 Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie č. 130 (110.1 kB)
131 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Mária Trubanová, PhD., sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici a JUDr. Vladimír Kurák, sudca Krajského súdu v Košiciach Uznesenie č. 131 ()
132 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Mária Trubanová, PhD., sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici a JUDr. Vladimír Kurák, sudca Krajského súdu v Košiciach Uznesenie č. 132 (93.05 kB)
133 Žiadosť predsedu Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o zaslanie obsahovej náplne vzdelávania sudcov na roky 2014 – 2015 Uznesenie č. 133 (136.99 kB)
134 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 134 (112.13 kB)
135 Žiadosť JUDr. Lenky Halmešovej, sudkyne Okresného súdu Topoľčany, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nitra Uznesenie č. 135 (92.74 kB)
136 Projekty Európskej siete súdnych rád Uznesenie č. 136 (93.43 kB)
137 Žiadosť ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky o predloženie kandidátov na členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 137 (96.66 kB)
137 Žiadosť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky o predloženie kandidátov na členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 137 (96.66 kB)
138 Vyhlásenie voľby kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva Uznesenie č. 138 (90.03 kB)
139 Výzva Krajského súdu v Nitre na vyjadrenie sa k žalobe v právnej veci žalobcu Mgr. L.R. Uznesenie č. 139 (94.96 kB)
140 Žiadosť predsedu Okresného súdu Revúca o zmenu účinnosti preloženia JUDr. Rastislava Sikorjaka - uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 64 z 26. februára 2013 Uznesenie č. 140 (92.91 kB)
141 Návrh stanoviska k platovým pomerom sudcov Uznesenie č. 141 (93.12 kB)
142 Návrh stanoviska k platovým pomerom sudcov Uznesenie č. 142 (95.02 kB)