Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

21. Doplnenie a vyradenie z databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 644/2020 15. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Kolégiá predsedov sudcovských rád pri krajských súdoch
  • Výsledok: odložený