Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Doplnenie databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií a voľba člena hodnotiacej komisie na hodnotenie sudcov