Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

7. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Ivany Jahnovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave