Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

10. Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Oľgy Kováčovej, sudkyne Okresného súdu Komárno na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre