Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Denisy Šaligovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre