Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Návrh rokovacieho poriadku trojčlenných kontrolných komisií (§ 27 ha a nasl. zákona č. 185/2002 Z. z.)