Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Prerokovanie a hlasovanie o podnete Ministerke spravodlivosti SR na vydanie vykonávacej vyhlášky k statusu členov hodnotiacich komisií a k hodnotiacej činnosti hodnotiacich komisií