Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Prerokovanie návrhu na vymenovanie do funkcie sudcu