Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Prerokovanie návrhu zákona predloženého do medzirezortného pripomienkového konania pod číslom legislatívneho procesu LP/2021/533