Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Preverovanie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti JUDr. Stanislava Sojku, PhD., sudcu Okresného súdu Michalovce - späťvzatie súhlasu s preložením