Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. Schválenie obsahovej náplne odbornej justičnej stáže