Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Levice