Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnemu konaniu vedenému na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky