Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Žiadosť ministerky spravodlivosti SR o súhlas Súdnej rady SR s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u doc. JUDr. Radoslava Procházku, PhD., J.S.D. v súlade s § 5 ods. 3 zák. č. 385/20OO Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov