Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Žiadosť ministra spravodlivosti SR o súhlas Súdnej rady SR s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u JUDr. Toška Berana v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov