Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Návrh predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o dôvodnosti kvalifikovaného podnetu