Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. Konanie vo veciach majetkových pomerov sudcu na základe podnetu

  • Materiál č.: CR-427/2023 2. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Členka Súdnej rady Slovenskej republiky - Lucia Berdisová
  • Výsledok: schválený