Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Žiadosť JUDr. Evy Matulayovej, PhD., sudkyne Okresného súdu Partizánske o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prievidza