Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

38. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 25. januára 2016
  • 10:30 hod.
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 604 Uznesenie č. 604 k schváleniu programu (110.49 kB)
38. zasadnutie Súdnej rady SR 605 Uznesenie č. 605 k volebnej komisii (95.06 kB)
2 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 606 Uznesenie č. 606 (107.98 kB)
3 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu 607 Uznesenie č. 607 k zvoleniu mandátovej komisie (93.24 kB)
3 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu 608 Uznesenie č. 608 k voľbe predsedov a členov Disciplinárneho senátu (110.12 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 609 Uznesenie č. 609 k doplneniu programu (90.08 kB)
5 Žiadosť Mgr. Niny Kollárovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Poprad 610 Uznesenie č. 610 (92.45 kB)
6 Žiadosť JUDr. Evy Matulayovej, PhD., sudkyne Okresného súdu Partizánske o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prievidza 611 Uznesenie č. 611 (93.73 kB)
7 Žiadosť JUDr. Jaroslava Ivana, sudcu Okresného súdu Piešťany o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Skalica 612 Uznesenie č. 612 (92.34 kB)
10 Žiadosť JUDr. Vladimíra Kuráka, sudcu Krajského súdu v Košiciach o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 613 Uznesenie č. 613 k prerušeniu rokovania o žiadosti o preloženie (92.04 kB)
11 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Engela, sudcu Okresného súdu Humenné na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove 614 Uznesenie č. 614 (93.73 kB)
8 Vyhodnotenie plnenia Plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky za rok 2015 615 Uznesenie č. 615 (158.39 kB)
9 Novela Organizačného poriadku Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky 616 Uznesenie č. 616 (372.35 kB)
10 Žiadosť JUDr. Vladimíra Kuráka, sudcu Krajského súdu v Košiciach o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 617 Uznesenie č. 617 k rozhodnutiu o žiadosti o preloženie (93.19 kB)
12 Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 618 Uznesenie č. 618 (116.19 kB)