Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

38. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 25. januára 2016
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
604 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 604 k schváleniu programu (110.49 kB)
605 38. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 605 k volebnej komisii (95.06 kB)
606 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 606 (107.98 kB)
607 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 607 k zvoleniu mandátovej komisie (93.24 kB)
608 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 608 k voľbe predsedov a členov Disciplinárneho senátu (110.12 kB)
609 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 609 k doplneniu programu (90.08 kB)
610 Žiadosť Mgr. Niny Kollárovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Poprad Uznesenie č. 610 (92.45 kB)
611 Žiadosť JUDr. Evy Matulayovej, PhD., sudkyne Okresného súdu Partizánske o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prievidza Uznesenie č. 611 (93.73 kB)
612 Žiadosť JUDr. Jaroslava Ivana, sudcu Okresného súdu Piešťany o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Skalica Uznesenie č. 612 (92.34 kB)
613 Žiadosť JUDr. Vladimíra Kuráka, sudcu Krajského súdu v Košiciach o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 613 k prerušeniu rokovania o žiadosti o preloženie (92.04 kB)
614 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Engela, sudcu Okresného súdu Humenné na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 614 (93.73 kB)
615 Vyhodnotenie plnenia Plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky za rok 2015 Uznesenie č. 615 (158.39 kB)
616 Novela Organizačného poriadku Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 616 (372.35 kB)
617 Žiadosť JUDr. Vladimíra Kuráka, sudcu Krajského súdu v Košiciach o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 617 k rozhodnutiu o žiadosti o preloženie (93.19 kB)
618 Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 Uznesenie č. 618 (116.19 kB)