Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 15. júna 2021
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 116/2021 uznesenie č. 116/2021 - schválenie programu (124.46 kB)
2 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Nové Zámky 117/2021 uznesenie č. 117/2021 - k správe o výsledkoch revízie na OS Nové Zámky (179.57 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením na: 118/2021 uznesenie č. 118/2021 (99.49 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie, resp. predĺženie dočasného pridelenia JUDr. Bc. Viktora Marka, PhD., sudcu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici 119/2021 uznesenie č. 119/2021 (83.07 kB)
5 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie, resp. predĺženie dočasného pridelenia JUDr. Eriky Bebčákovej, sudkyne Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 120/2021 uznesenie č. 120/2021 (83.08 kB)
6 Žiadosť ministerky spravodlivosti SR o súhlas Súdnej rady SR s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u doc. JUDr. Radoslava Procházku, PhD., J.S.D. v súlade s § 5 ods. 3 zák. č. 385/20OO Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov 121/2021 uznesenie č. 121/2021 (82.18 kB)
7 Žiadosť ministerky spravodlivosti SR o súhlas Súdnej rady SR s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u Mgr. Róberta Jakubáča, PhD. v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov 122/2021 uznesenie č. 122/2021 (81.81 kB)
8 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky 123/2021 uznesenie č. 123/2021 - JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. - členka/náhradná členka skúšobných komisií (80.35 kB)
8 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky 124/2021 uznesenie č. 124/2021 - doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. - členka skúšobných komisií (81.69 kB)
8 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky 125/2021 uznesenie č. 125/2021 - JUDr. Martin Bargel - člen skúšobných komisií (80.81 kB)
8 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky 126/2021 uznesenie č. 126/2021 - prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. - člen skúšobných komisií (80.94 kB)
8 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky 127/2021 uznesenie č. 127/2021 - JUDr. Jana Bajánková - členka/náhradná členka skúšobných komisií (79.96 kB)
8 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky 128/2021 uznesenie č. 128/2021 - JUDr. Magdaléna Hromcová - členka/náhradná členka skúšobných komisií (80.99 kB)
8 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky 129/2021 uznesenie č. 129/2021 - JUDr. Peter Tobiaš - člen/náhradný člen skúšobných komisií (79.93 kB)
9 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 130/2021 uznesenie č. 130/2021 - JUDr. Katarína Stanislavská - databáza (78.34 kB)
10 Rozhodovanie o kandidátke v 1. kole a kandidátkach v 2. kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 131/2021 uznesenie č. 131/2021 - JUDr. Anita Filová (99.14 kB)
10 Rozhodovanie o kandidátke v 1. kole a kandidátkach v 2. kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 132/2021 uznesenie č. 132/2021 - JUDr. Elena Berthotyová, PhD. (98.2 kB)
10 Rozhodovanie o kandidátke v 1. kole a kandidátkach v 2. kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 133/2021 uznesenie č. 133/2021 - JUDr. Jana Hatalová, PhD. (99.22 kB)
10 Rozhodovanie o kandidátke v 1. kole a kandidátkach v 2. kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 134/2021 uznesenie č. 134/2021 - JUDr. Zuzana Mališová (98.64 kB)
10 Rozhodovanie o kandidátke v 1. kole a kandidátkach v 2. kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 135/2021 uznesenie č. 135/2021 - JUDr. Monika Valašiková, PhD. (98.84 kB)
1 2 »